Personnel

กลุุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูกระดึง

 • thumbnail

  นายไสว พรมเวียง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

 • thumbnail

  นายพีรพล เพ็งหาพันธ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

 • thumbnail

  นายชัยณภัธค์ กูลครองชัยณัจ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง

 • thumbnail

  นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว

  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49

 • thumbnail

  นายสมชาย เรืองแสง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

 • thumbnail

  นายณัฐพล สอนเสริม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ โสนะชัย

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบ่าง

 • thumbnail

  นายสมิง ไสยันต์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

 • thumbnail

  นายโยธิน สกุลเดช

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

 • thumbnail

  นางสาวภาวนา กาละพันธ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่งป่าเปลือย