Personnel

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาขาวบ้านเพิ่ม

 • thumbnail

  นายดำเนิน ทองดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิ่ม

 • thumbnail

  นายนาวิน สิมมะลา

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย

 • thumbnail

  นายดิฐวัฒน์ กิตติรัตน์วรโชติ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาว

 • thumbnail

  นายธนกฤช วัชรมงคลสิน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวาน

 • thumbnail

  นายศรีใส เอ่นลุน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำพร้าว

 • thumbnail

  นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 • thumbnail

  นายคณิตภูมิ ภูมิ่งศรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข