Personnel

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนปอแดง

 • thumbnail

  นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกกข่า

 • thumbnail

  นายวิเชียร ผุดผ่อง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม

 • thumbnail

  นายสุพจน์ สุขสบาย

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำกกค้อ

 • thumbnail

  นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำไคร้

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ ดีสร้อย

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา

 • thumbnail

  นายสุรชาติ บัวแสง

  ผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

 • thumbnail

  นายอดิศร ทาเชาว์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง