× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร.0-4281-0904 - 6

พิมพ์สลิปเงินบำนาญ | หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวปะชาชน  
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน