(พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว)
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 676 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เลขที่ 256 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42130 โทร. 0 4281 0905 - 6
Version 2018.1