สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 6,187 ครั้ง


หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2554 - 2557 คลิกที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เลขที่ 256 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42130 โทร. 0 4281 0905 - 6
Version 2016.1