เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ “ปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒ ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ นโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงอย่างเร่งด่วน ในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขึ้น เพื่อให้ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม (Active Learning) และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นวิทยากรแกนนำระดับโรงเรียน และนำความรู้ไปพัฒนาขยายผลให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียนแก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ได้ รวมถึงโรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนสาระประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่รับผิดชอบสาระประวัติศาสตร์และสาระเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิ นักค้นคว้าอิสระ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิสโมสรกลอนแห่งประเทศไทย ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และวิทยากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การอบรม ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
^