เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ อำเภอผาขาว จัดซื้อโรงสีข้าวเล็กเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การดำเนินการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโครงการที่สำคัญ และเป็นแนวนโยบาย ที่ดีมีความต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดประโยชน์ทั้งแก่ทรัพยากร และด้านบุคคล อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของเรา อาจจะมีหลาย ๆ ท่านตั้งคำถามว่า การจัดทำอาหารกลางวัน เพียงหนึ่งมื้อ สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล หรือขาดความพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากสถานะทางครอบครัว จะสามารถแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนได้ ทั้งหมดจริงหรือไม่ ? นั่นอาจเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง แม้เพียงมื้อหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน หากเราได้ทำอย่างเต็มที่ เหมาะสม ตั้งใจดีมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์แล้ว อาจไม่ใช่ทั้งหมด ก็จริง แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ดูแลและแก้ปัญหา ในภาวะโภชนาการแก่นักเรียนได้ ซึ่งวิธีการก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน และให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544 ดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการ รับประทานทุกวัน ตลอดปีการศึกษา อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ เพียงพอ ตามความต้องการของสุขภาพร่างกายนักเรียน
เป้าหมาย : นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ, ขาดแคลนอาหารกลางวัน และนักเรียนอื่นนอกเหนือจาก ทั้งสองกลุ่ม
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น โรงเรียนบ้านซำกกค้อ อำเภอผาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้มองเห็นความสำคัญของภาวะโภชนาการของนักเรียน จากการที่โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน เรื่อง ภาวะโภชนาการของนักเรียนซึ่งมีนักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทางโรงเรียนโดยคณะครู ผู้บริหาร จึงได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าร่วมปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีมติว่า กระบวนการที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการของบุตรหลาน ควรมีดังนี้
1. จัดซื้อโรงสีข้าวขนาดเล็กไว้ใช้ที่โรงเรียน
2. โรงเรียนจัดซื้อข้าวเปลือกไว้เป็นปี ปีละประมาณ 20 กระสอบจากหมู่บ้าน เนื่องจากสามารถซื้อได้ในราคาถูก
3. โรงเรียนสามารถสีข้าวได้คุณภาพสูง เนื่องจากสีข้าวเอง สามารถกำหนดการขัดขาวของข้าวได้ตามต้องการ ทำให้ได้ข้าวที่มีคาร์โบโฮเดรตสูง
4. จากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ผลปรากฎว่านักเรียนได้รับประทานข้าวที่ดีมีคุณภาพ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำกว่ามาตรฐานได้
^