เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายอนุพงษ์ ปริบาล รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ของโรงเรียน บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเอราวัณ ซึ่งนำโดย นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจ ราชการ ที่ 6,7,8 และคณะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับรางวัลต้นแบบอันดับที่ 1 ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน
^