เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์(ข้าวมธุปายาส)

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอนุพงษ์ ปริบาล รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเปนการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของการกวนข้าวทิพย์(ข้าวมธุปายาส) ที่สืบทอดมานานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
^