เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง สพป.เลย เขต ๒ ได้จัดประชุมขึ้น เพื่อมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ก่อนการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลแก่โรงเรียนทึ่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “Best Practice” ระดับเขตพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (obec zero waste school) ในระดับภูมิภาค ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560” 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง รางวัลโรงเรียนที่ได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กชนะเลิศโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านอีเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โรงเรีนขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวัว ซำกกค้อ ห้วยกาบเปลือย ซำพร้าว ซำไฮ ผาสามยอด(ภูกระดึง) บ้านวังลาน บ้านนาน้อยแสนสุข บ้านห้วยสีเสียด เจียรวนนท์อุทิศ 4 บ้านกกบก บ้านเล้า บ้านกุดลันน้อยคีรี บ้านโนนกกจาน บ้านโนนสว่าง บ้านห้วยไผ่ใต้ บ้านซำบุ่น และบ้านร่องป่าไผ่ ข้อราชการของจังหวัดเลย โดย นายอนุพงษ์ ปริบาล รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เรื่อง ผู้นำยุคใหม่ smart leader การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู และการตั้งชมรมฮักเลย 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนความโปร่งใสในการบริหารงานของสำนักงานเขตฯ และรักษาสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของสมาชิก
^