เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ตรวจเยียมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสนามสอบวันแรก เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ทุกสนามสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งทุกสนามสอบได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาคอยสังเกตการณ์ด้วย
^