เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รับการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นำโดย นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ประธานกรรมการ นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๐ นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำแก่ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๓ เขต ได้นำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ๓ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจ และการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขัั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ สัมฤทธิลการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน จากนั้น คณะกรรมการที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดได้นำผลงานมาจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านวังแท่น โรงเรียนบ้านเอราวัณ และโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ และยังมี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ , ผู้แทนจาก สพป.บึงกาฬ, นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย อีกทั้งยังมีประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๒๐ กลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยงในครั้งนี้
1
^