เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๙ มีนาคม 2561 เวลา ๐๙.00 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว โรงเรียนบ้านนาวัว และโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ อำเภอวังสะพุง โดยเฉพาะนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อถือและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน
^