เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ด้วยความเสียสละ ทุ่มเททั้งกายและใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทําผิดวินัยร้ายแรง มีพฤติกรรมกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ รวมถึงความคับข้องใจ และความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์กร ทำให้มีผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาง สพฐ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ฉก.คศ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริม คลายทุกข์ อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และได้น้อมนำหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาพัฒนาศูนย์ (ฉก.คศ.สพฐ.) นอกจากนี้ยังมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.ศูนย์ ฉก.คศ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (ผอ.สพม. เขต 9) นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน) และ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (รองผอ.สพป. เชียงราย เขต 2) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
1
^