เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน

วันที่ ๑๕ มีนาคม 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนที่มีนักเรียนประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการในระดับสูง จำนวน 30 โรงเรียน รวม 60 คน จำแนกเป็น โรงเรียนที่มีร้อยละนักเรียนอ้วนระดับสูง จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน โรงเรียนที่มีร้อยละนักเรียนเตี้ยระดับสูง จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน โรงเรียนที่มีร้อยละนักเรียนผอมระดับสูง จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับหลักโภชนาการและอาหารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่มีปัญหาเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมี นางรัศมี ผิวกลม นักวิชาการสาธารณสุข และนางนงค์คราญ กองสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
^