เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๗ มีนาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ มีความพร้อมที่จะร่วมกับครู ผู้ปกครอง และตำรวจ  ในการเฝ้าระวัง และป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับพัฒนาเยาวชน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวิชาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภายใต้กรอบแห่งการมีวัฒนธรรมประจำใจนั่นคือ กฎ และ คำปฎิญาณของลูกเสือ ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกับหลักการของค่านิยม ๑๒ ประการ ที่ต้องการสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   โดยนายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวให้โอวาทความว่า “ ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อมเสียเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ จึงเป็นสาเหตุให้ได้นำนักเรียนมาในวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาอบรมใน 2-3 วันนี้ นับเป็นความโชคดีที่เราได้เป็นแกนนำในโรงเรียนที่จะนำพาพี่ๆน้อง ๆเราในโรงเรียน ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับเรา เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะขอฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในหมู่ของตน หมู่ลูกเสือต่าง โรงเรียนที่มาอยู่ร่วมค่ายเดียวกัน เราได้มาปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมลำบากไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน จึงขอฝากใน 4 ประการนี้ และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปก็นำพาพี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมใน 3 วันนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป” โดยมีนักเรียนที่เข้าอบรมรวมทั้งสั้น 127 คน จาก 24 โรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ 24 คน และวิทยากรกลางจากโรงเรียนในสังกัด
^