เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ ๒ เมษายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อปลูกฝังการมีวัฒนธรรมแห่งองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี อันมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “เลย ๒ เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลงด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และในช่วงเดือนเมษายน โรงเรียนในสังกัดได้ปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกติ สำหรับการลงพื้นที่ก็จะมีน้อยลง สิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ใจคือการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนบุคลากร ซึ่งเราจะต้องดูแลให้บริการอำนวยความสะดวก ขอฝากบุคลากรทุกคน
^