เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 มาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 มาสู่การปฏิบัติ สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 156 โรงเรียน กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้วย Brain Gym รับฟังการบรรยายสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 การวิเคราะห์และเรียนรู้สภาพที่พึงประสงค์และการประเมินพัฒนาการ ประสบการณ์สำคัญ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์/วิพากษ์แผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ พัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย ผศ.ดร.วัชรี ร่วมคิด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.นิทรา ช่อสูงเนิน จากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และ ดร.นันทนา สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
^