เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการนี้มีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดเลยและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เป็นพระเถราจารย์ ผู้ใหญ่สายวิปัสสนาธุดงค์กัมมัฏฐาน เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตตภาวนา การเทศนาธรรม และวิทยาคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ดังธรรมโอวาทของ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ตอนหนึ่งว่า “อย่ามีอคติ...อย่าลำเอียงกับใครเลย และอย่าขึ้นๆ ลงๆ อย่าเอารัดเอาเปรียบกันอีกเลย” เป็นสิ่งที่คอยอบรมสอนสั่งให้สาธุชนทั่วไปได้ประพฤติปฏิบัติตาม ด้วยกุศโลบายอันแยบคายในการแสดงพระธรรมเทศนา ให้ผู้ฟังนำไปขบคิดพินิจพิจารณาด้วยปัญญาของตนๆ จึงทำให้มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้พร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ยังได้ร่วมจัดทำโรงทานเพื่อบริการแก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วย
^