เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนกกข่า อำเภอผาขาว โดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้แก่ นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางกุสุมา แก้วไชยะ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นายพานิชย์ ทันตาหะ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอผาขาว นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางกฤตยากร วิชาเดช นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนของ ๒ โรงเรียน คือผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนกกข่า และผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา ซึ่งมาเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านโนนกกข่า โดยมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
^