เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ตรวจเยี่ยมการเปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ และโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการมาจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดทำการเรียนการสอนทุกโรงเรียน โดยได้ฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ด้านอาคารเรียน ที่เก่าชำรุดหากไม่พร้อมใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ก็ให้เสนอขออนุญาตรื้อถอน ส่วนภูมิทัศน์ภายในและภายนอก โรงเรียน ก็ให้ดูแลให้ดูดี สวยงาม ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือและเกิดความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
^