เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ สืบเนื่องจากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพลชัย ชุมปัญญา กล่าวถึงการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนได้กำกับดูแลอย่างดี การจัดซื้อจัดจ้าง งานที่โรงเรียนรับผิดชอบทั้งงานวิชาการ บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการถือเป็นภารกิจปกติที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดระบบให้ดีในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน กฎกระทรวง กฎระเบียบ มีการปรับเปลี่ยนไป เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำความเข้าใจรวมถึงครู โดยเฉพาะการรายงานจะต้องทำความเข้า ข้อมูลที่จะต้องดำเนินการ โปรแกรมที่จะใช้รายงานจึงจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน การจัดอบรมดำเนินการ ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นายไมตรี อยู่ภักดี ข้าราชการบำนาญ อดีต รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒
^