เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ราชการ แจ้งภารกิจและข้อราชการ มีการส่งมอบสิ่งของความปรารถนาดีอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรและลูกจ้างที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกัน ตามโครงงานคุณธรรมของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชื่อโครงงาน"รวมใจให้คุณ"
^