เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ราชการ สร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ พร้อมทั้งได้มีการแจ้งข้อราชการและภารกิจให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ ในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสดังกล่าวนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนกลาง ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้กลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้จัดโต๊ะหมู่เครื่องราชสักการะเพื่อให้ครูและบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานได้ลงนามถวายพระพร และตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เชิญชวนให้สวมใส่เสื้อสีโทนเหลือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทย อีกทั้งแจ้งภารกิจของสำนักงานเขตฯ ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก็ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แก่ครูในสังกัดเตามนโยบายของ สพฐ. ที่กำหนดให้ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม ครบร้อยละ 100 ซึ่งและการอบรมสะท้อนผล “การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในห้องเรียน” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ศิลปะ และ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องดำเนินการตามภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตฯ ปิดท้ายด้วยการยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนเลิกแถวเข้าปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของตนต่อไป
^