เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกลุ่มท่าช้างคล้อง/ผาขาว-เพิ่ม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน กว่า 446 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ดังนั้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น อีกทั้งแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายพลชัย ชุมปัญญา กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมการเรียนด้วยการกระทำและปฏิบัติจริง เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดความสงบสุขและมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทาง 5 ประการ คือ 1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ ขอให้พี่น้องลูกเสือได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอย้ำว่า กิจการลูกเสือสามารถพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีจริง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อยู่รอดปลอดภัย ขอเพียงแค่พี่น้องลูกเสือทั้งหลายได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือที่กล่าวไว้ทุกประการ
^