เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมทางไกล Video Conference การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม 2561 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานที่ ๑-๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รับชมการประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นอยู่ ๓ เรื่อง ๑ ลักษณะสำคัญของการติดตามและประเมินผลของ สพฐ. ๒ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการติดตามและประเมินผล ๓.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด
1
^