เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพป.เลย เขต 2 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลยได้จัดฝึกอบรมขยายผล เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับพลเรือน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเลย
ในการอบรมครั้งนี้ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยประชาชนและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การอบรมในครั้งนี้มีผู้รับการอบรมกว่า 500 คน ซึ่งทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
^