เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2018) โรงเรียนโคกสง่า

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ออกติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (PISA 2018) ของนักเรียนโรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ ซึ่งได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่จะทำการทดสอบในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้ให้โอวาทแก่นักเรียนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบ อะไรที่คิดว่ายังไม่สำคัญในช่วงนี้ก็ให้วางมือไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ การจัดการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รับทราบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู โดยเฉพาะครูวิชาเอกภาษาไทย ความพร้อมในห้องเรียน รวมถึงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกโรงเรียน
^