เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหิน

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๙.00 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการสอน การจัดทำแบบทดสอบและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหิน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหิน มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีครูผู้ปฏิบัติการสอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ จำนวน 110 คน จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่าง ๆ บนอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความพร้อมในการทำการเรียนการสอน
^