เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมของสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอผาขาว

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา ๑๐.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซำกกค้อ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมของสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอผาขาว โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอผาขาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ จำนวน 30 คน ซึ่งสมาคมได้จัดให้มีการประชุมเดือนละครั้งสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์การดำเนินงานของสมาคมเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ สวัสดิการสวัสดิภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่ประจำการและที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว นายพลชัย ชุมปัญญา กล่าวว่า มีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมในวันนี้ เริ่มแรกขอให้ผู้บริหารได้ช่วยแนะนำตัวเอง จากนั้นแจ้งข้อราชการเรื่องการส่งคำร้องขอย้ายของผู้บริหาร ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคมนี้ สิ่งที่สำคัญที่ขอฝากคือเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมคำขอย้ายขอให้ศึกษาตัวชี้วัดให้ชัดเจน คูปองพัฒนาครูขอให้ติดตามห้วงเวลาของฝ่ายจัดอบรมให้ดี ฝากเรื่องการลงสื่อโซเชียล ขอให้เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบ การพัฒนา OD ผู้บริหาร การทำบุญผ้าป่าสำนักงานฯ ขอให้เป็นการทำบุญตามกำลังศรัทธาไม่เป็นการบังคับ แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุขคนใหม่ นายเดชา สุทาธรรม มีความยินดีที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง จากนั้นได้เยี่ยมชั้นเรียน โรงอาหาร การจัดอาหารกลางวัน เยี่ยมชมโรงสีข้าวกล้อง บ่อเลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
^