เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และรับมอบเก้าอี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ เพื่อให้ ลูก ๆ ได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมี เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเพื่อรักษา สืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่จัดในวันนี้ได้ให้ลูก ๆ ได้กราบคุณแม่ ได้แสดงความรักความอบอุ่นต่อกัน อันจะเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โอกาสนี้ได้รับมอบเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว จากครูประเสริฐ ศรีหริ่งและครูอรุณรัตน์ ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คิดเป็นมูลค่า 20000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีความประสงค์ได้มอบเก้าอี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป
^