เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำคณะครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 80 คน จาก 40 โรงเรียนโรงเรียนละ ๒ คน และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภานักเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง มี นายสนธยา พันชะโก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสภานักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ชมการนำเสนองานคณะกรรมการสภานักเรียน การนำเสนอภาพกิจกรรม การนำเสนอรูปแบบวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญโรงเรียน การดำเนินงานกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ กระบวนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยคณะครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง เยี่ยมชมนิทรรศการ ชมห้องสภานักเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
^