เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือครูวิชาการของโรงเรียน จำนวน 157 คน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อสอบและมาตรฐานตัวชี้วัดสู่การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และบัตรข้อสอบ (Item Cads) มีการฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ จากทีมศึกษานิเทศก์ ครูที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งผ่านการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
^