เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ และแจ้งนโยบาย ก่อนแจ้งนโยบายได้ทำพิธีเปิดใช้ทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน เลย-เชียงคาน เริ่มต้นที่ ก.ม. ๓๘๑ จากนั้นแจ้งนโยบายการบริหารประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมี 6 ด้าน ว่าด้วย ๑.ความมั่นคงสร้างสามัคคีสร้างงานสร้างอาชีพ  ๒.ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  ๓.ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นสร้างคนพัฒนาจิตใจ ปัญญา และทางกาย ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นบริการภาครัฐกระชับฉับไวปลอดทุจริต จังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เราจะมีวิธีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างไรที่จะนำนักท่องเที่ยวให้ไปต่อได้ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริต การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ป่าชุมชน การรณรงค์สร้างความเข้าใจลดใช้ถุงพลาสติกให้มาใช้ถุงผ้าแทน ฝากประชาชนชาวจังหวัดเลยว่าไม่ต้องกลัวที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ขอให้เตรียมพร้อมกล้าเผชิญหน้ากับสังคมโลกปัจจุบันซึ่งยุคของความทันสมัยเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
^