เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมพบกันทุกวันพระ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตฯ ได้กำหนดให้ทุกวันพระมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปวัดตอนเช้า เตรียมข้าวปลาอาหารของตนเองไปทำบุญ โดยใช้ชื่อกิจกรรม “พบกันทุกวันพระ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำบุญ ซึ่งบุญที่ได้รับต้องประกอบด้วย เจตนาอันบริสุทธิ์ตั้งใจจะให้จริง วัตถุที่จะทำบุญต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยสัมมาอาชีพ นำไปถวายกับพระสงฆ์ ผู้ซึ่งมีศีลบริสุทธิ์ ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญเพื่อความสุขสำหรับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเผื่อแผ่ไปยังบุคคลรอบข้างด้วย
^