เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ข้อ ๑๐.๓.๑) และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีความเที่ยงธรรม
1
^