เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตถือปฏิบัติ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการ
^