เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานและสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการดำเนินการประชุมชี้แจงและประกาศเจตนารมณ์ และ PLC รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และในสถานศึกษา ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ และสพฐ. ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้
^