เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดรอบกองไฟการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อำเภอภูหลวงนายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชมชนบ้านหนองคัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ และ เนตรนารี อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ได้มีโอกาสฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การเสียสละ เพื่อทดสอบความรู้ทางวิชาในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และสามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้
^