เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมทางไกลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมรับนโยบายการเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. หรือ ก.ค.ศ. ขอเชิญผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม รับฟัง การประชุม เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
^