เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ บุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี หน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ ให้บุคลากรที่มาช่วยราชการสำนักงานเขตฯแนะนำตนเอง จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน การนำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตฯได้กำหนดให้ ทุกกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
^