เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขยายเวลายื่นใบสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ตามที่ คณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๓๕ ปีขึ้นไป จนถึง ๖๐ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม) ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ขยายเวลายื่นใบสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Relate

^