เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร เปิดภาคเรียนปลายสิงหาคม 2562 ซึ่งทั้ง ๓ หลักสูตรมุ่งผลิต บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหลักเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ถูกต้องด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ด้านการบริหารการศึกษา และด้านกฎหมาย http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1553155672.pdf

Relate

^