เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพลชัย ชุมปัญญา

  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2

 • thumbnail

  นายอนุพงษ์ ปริบาล

  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 • thumbnail

  นายกานนท์ แสนเภา

  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางฐิติมา วันทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางแสนสุข วุทธนู

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางวนิดา ศรีไตรภพ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพิรุณ สีหะวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางยุรี ศรีสะอาด

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสุพรรณี หมอแพทย์

  ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางกุสุมา แก้วไชยะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวกุลธิดา สนธิมูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

  นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธเรศ สวนสุุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริมา ปรีดี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี สารถ้อย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายประยงยุทธ ธีระนันท์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางมนิภา ป้องศิริ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา อินปัญญา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภรัญยา คลังกลาง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร แสงสว่าง

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายปริญญ์ กาญจนรจิต

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายทนงค์ อนุชน

  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกาญจนา เต็มหลวง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นายมหิทธา พรหมลิ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นายคณิศร มาตย์ผล

  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา ทาโบราณ

  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

^