เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  • thumbnail

    นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  • thumbnail

    นางฐิติมา วันทอง

    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางแสนสุข วุทธนู

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

    นางพิรุณ สีหะวงศ์

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

    นางวนิดา ศรีไตรภพ

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  • thumbnail

    นางยุรี ศรีสะอาด

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

    นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  • thumbnail

    นางสุพรรณี หมอแพทย์

    ลูกจ้างชั่วคราว

^