เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางฐิติมา วันทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางแสนสุข วุทธนู

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางพิรุณ สีหะวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางวนิดา ศรีไตรภพ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางยุรี ศรีสะอาด

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสุพรรณี หมอแพทย์

  ลูกจ้างชั่วคราว

^