เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายประยงยุทธ ธีระนันท์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกุสุมา แก้วไชยะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสายสุรีย์ แปลงศรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวกุลธิดา สนธิมูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

^