เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กุล่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายพีรพงค์ ธรรมกุล

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางมนิภา ป้องศิริ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา อินปัญญา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภรัญยา คลังกลาง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา บุญปัน

  ลูกจ้างชัวคราว

^