เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายประยงยุทธ ธีระนันท์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางมนิภา ป้องศิริ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา อินปัญญา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภรัญยา คลังกลาง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร แสงสว่าง

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายปริญญ์ กาญจนรจิต

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

^