เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายทนงค์ อนุชน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกาญจนา เต็มหลวง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภนิศ เพิ่มพูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนวลศรี สีแป้

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

^