เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • thumbnail

    นางกาญจนา จันปุ่ม

    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • thumbnail

    นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

^