เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลการของเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายทนงค์ อนุชน

  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกาญจนา เต็มหลวง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

^