เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (National Stra)   นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  ภายใต้การประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดังนี้
อุดมการณ์  (Ideology) 
          “องค์กรมาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสานสร้างเครือข่ายการทำงาน บริการประทับใจ”
ค่านิยม (Core  Values)
          “รับผิดชอบ  สร้างสรรค์  สามัคคี  มีจิตอาสา”
วิสัยทัศน์   (Vision)
          “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”
พันธกิจ  (Mission)
  1. เร่งรัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
  5. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
^