เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบและจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีส่วนนำมากำหนดในทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อีกทั้งได้นำ 8 นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามนโยบายของหน่วยงานดังกล่าว
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ได้นำนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  ภายใต้การประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐาน  สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดังนี้
อุดมการณ์ (Ideology)
                องค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ
ค่านิยม (Core Values)          
                 รับผิดชอบ สามัคคี  มีจิตอาสา
วิสัยทัศน์ (Vision)       
                “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2*  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
มีคุณภาพและมาตรฐาน ติดอันดับหนึ่งในสิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ (Mission)
        1. เร่งรัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ และมีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตาม
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
        4. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 
        5. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
       1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
       2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนำความรู้
          และมีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามศักยภาพ
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
       5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และบริหาร
          ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (Strategy)
       กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ                      ในการเรียนรู้
       กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม และมีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ อย่างเต็มศักยภาพ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
       กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
^